Οι ζημιές του Συνεγγυητικού και οι ισολογισμοί των χρηματιστηριακών εταιρειών

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για το ρόλο, τη διαχείριση και την εν γένει λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου των χρηματιστών, με τους τελευταίους να νοιώθουν ότι οι μέρες της ασυδοσίας και της εύκολης πρόσβασης σε κυβερνητικούς μηχανισμούς έχουν παρέλθει.

Βασική αιτία προβληματισμού για τα τεκταινόμενα στο Κοινό Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (Συνεγγυητικό Κεφάλαιο) είναι οι συνεχείς ζημιογόνες χρήσεις. Τα τελευταία χρόνια το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο καταγράφει συνεχώς ζημιές. Οι χρηματιστές, που το διοικούν κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, δεν καταφέρνουν να διαχειριστούν θετικά την οικονομική του κατάσταση, δηλαδή τα ακίνητα και τις καταθέσεις του, ενώ παράλληλα χάνονται υποθέσεις στα δικαστήρια με επενδυτές, οι οποίοι διεκδικούν αποζημιώσεις.

Η οικονομική του κατάσταση επιδεινώνεται διαρκώς, ενώ εμφανίζει σημαντικές ζημιές: 4,6 εκ ευρώ το 2013, 1,7 εκ ευρώ το 2015, 5,3 εκ ευρώ το 2016, 2,8 εκ ευρώ το 2017, 0,9 εκ ευρώ το 2018 και 2,6 εκ ευρώ το 2019. Μέχρι σήμερα οι ζημιές αυτές καλύπτονταν από τα κεφάλαια των μερίδων των μελών του, χωρίς όμως αυτές να απομειώνονται και η ονομαστική τους αξία να παραμένει η ίδια (αυτή δηλαδή που υπολογίζεται κάθε χρόνο βάση των κεφαλαίων των πελατών, μέσω ενός μαθηματικού τύπου).

Σαν αποτέλεσμα αυτού τα μέλη του Συνεγγυητικού εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους-στις συμμετοχές τους-την ονομαστική αξία της μερίδας τους. Η πραγματική της αξία όμως απέχει και υπολείπεται από την ονομαστική.

Και εδώ ανακύπτουν σοβαρά ερωτήματα για τη σωστή και δίκαιη αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων στους ισολογισμούς των χρηματιστηριακών εταιριών:

Θα ζητήσει το Συνεγγυητικό από τα μέλη του να καλύψουν τις λειτουργικές του ζημιές και τις ζημιές που έχει σωρεύσει όλα αυτά τα χρόνια;

Μπορούν τα μέλη του Συνεγγυητικού να αντέξουν οικονομικά να πληρώσουν τις ζημιές του; Έχουν κάνει αντίστοιχες προβλέψεις στους ισολογισμούς τους;

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πού ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις των χρηματιστηριακών εταιριών, ποιές πρωτοβουλίες έχει πάρει, με δεδομένο ότι η Πρόεδρός της είναι και Πρόεδρος του Συνεγγυητικού (εγείροντας σε πολλούς θέμα αντικειμενικότητας και σύγχυσης ρόλων);

H Επιτροπή Λογιστικής Πιστοποίησης και Ελέγχων, πού ελέγχει την ποιότητα της εργασίας των ορκωτών ελεγκτών των χρηματιστηριακών εταιριών, έχει επισημάνει αν γίνονται οι σωστές προβλέψεις στους ισολογισμούς τους;

Έχει έρθει η ώρα των αποφάσεων για την κακοδιοίκηση του Συνεγγυητικού. Οι αρμόδιοι πρέπει να πάρουν αποφάσεις, ακόμη και αν χρειαστεί να στενοχωρήσουν κάποιους φίλους τους χρηματιστές.