Οι αλλαγές στο πρόγραμμα «Ηρακλής» – Προς μονοψήφιο δείκτη NPEs οι τράπεζες

Νομοσχέδιο με αλλαγές τόσο στο πρόγραμμα τιτλοποίησης κόκκινων δανείων Ηρακλής  κατέθεσε χθες αργά το βράδυ στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Αναφορικά με το πρώτο, η κυβέρνηση δίνει τη  δυνατότητα της τιτλοποίησης συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, πέραν των κόκκινων δανείων, ενώ οι εταιρείες διαχείρισης θα μπορούν να ζητούν κατά περίπτωση παράταση άνω των 24 μηνών για την επίτευξη των στόχων στις ανακτήσεις.

Το τελευταίο αποτελούσε πάγιο αίτημα των funds, καθότι η μη επίτευξη στόχων συνεπαγόταν μη πληρωμή της προμήθειας για τις εργασίες τους. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες διαχείρισης είχαν στείλει το μήνυμα στην κυβέρνηση πως αν γινόταν αποδεκτό αυτό που ζητούσαν, τότε θα προχωρούσαν σε επιτάχυνση των πλειστηριασμών, κάτι το οποίο επιθυμούσε να αποφύγει η κυβέρνηση.

Με βάση, το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, οι εταιρείες διαχείρισης έχουν πάρει κατ’ αρχήν παράταση 24 μηνών από την ημερομηνία παροχής της εγγύησης του Δημοσίου για την επίτευξη των στόχων. Ωστόσο, αν υπάρξει κάποια εξαιρετική συνθήκη και μπορούν ταυτόχρονα να τεκμηριώσουν την επίπτωση στις ανακτήσεις, τότε μπορούν να αιτηθούν για παράταση έως έξι μήνες, φτάνοντας συνολικά τους 30 μήνες. Αξίζει να υπενθυμιστεί πως οι εκπρόσωποι των servicers ζητούσαν συνολική παράταση 36 μηνών.

Με την παράταση αυτή παρέχεται η αναγκαία ευελιξία, ώστε να διασφαλίζεται περαιτέρω η πορεία των ανακτήσεων από τις τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή», παρά τις επιπτώσειςτης πανδημίας. Ως αποτέλεσμα, διασφαλίζεται και η παρεχόμενη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι εκτάκτων συνθηκών στο μέλλον που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικούς κλυδωνισμούς στις αγορές, όπως ήταν η πρωτοφανής συνθήκη της πανδημικής κρίσης.

Δεύτερον, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των “τιτλοποιήσεων απαιτήσεων”, ώστε να περιλαμβάνεται η μεταβίβαση απαιτήσεων από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ιδρύματα.

Μονοψήφιος δείκτης «κόκκινων» δανείων

Ο “Ηρακλής” αποτελεί ένα Σχήμα Προστασίας Ενεργητικού, μέσω της παροχής κρατικής εγγύησης σε ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας τιτλοποιημένων δανείων, έναντι προμήθειας που λαμβάνει το Δημόσιο, η οποία υπολογίζεται σε όρους αγοράς. Σύμφωνα με το υπ. Οικονομικών, πρόκειται για μία συστημική λύση για τη μείωση των κόκκινων δανείων, χωρίς κανένα κόστος για τους φορολογουμένους και με ευρύτερα οφέλη για την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα. Στην πρώτη περίοδο του “Ηρακλή”, από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι τον Απρίλιο του 2021, και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συμμετείχαν στο πρόγραμμα, με συνολικό ποσό τιτλοποιήσεων περίπου 32 δισ. ευρώ.

Με τη δεύτερη περίοδο λειτουργίας του “Ηρακλή” (“Ηρακλής ΙΙ”), οι ελληνικές συστημικές τράπεζες στοχεύουν σε μονοψήφιο δείκτη ΜΕΔ, ο οποίος θα συγκλίνει στον μέσο ευρωπαϊκό όρο στα τέλη του 2022. Ο μονοψήφιος δείκτης ΜΕΔ θα είναι πραγματικότητα για κάποιες τράπεζες ήδη από το τρέχον έτος. Ο μονοψήφιος δείκτης ΜΕΔ για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, στα επίπεδα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών στα τέλη του 2022, θα αποτελέσει τον καταλύτη για την κατάκτηση

Το υπουργείο Οικονομικών σημειώνει στην ανακοίνωσή του ότι «τα θετικά αποτελέσματα του «Ηρακλή» στις ελληνικές τράπεζες είναι ήδη ορατά με την ανταπόκριση των ξένων επενδυτών στις επιτυχείς αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που ολοκλήρωσαν επιτυχώς ήδη δύο συστημικές τράπεζες».

θέσπιση του Ηρακλή έχει συμβάλει στη μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 43 % στο τέλος του 2019 στο 27 % στα τέλη Μαρτίου 2021. Συγκεκριμένα στην πρώτη φάση του Ηρακλή

• η  Alpha Bank μέσω της τιτλοποίησης Galaxy περιόρισε τον όγκο των NPEs  κατά 10,4 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας την υποχώρηση του αντίστοιχου δείκτη από το 45% στο 27%

• η Eurobank μέσω της τιτλοποίησης Cairo περιόρισε τον όγκο των NPEs κατά 7,2 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας τη μείωση του αντίστοιχου δείκτη από το 29% στο 14% και

• η Εθνική τράπεζα μέσω της τιτλοποίησης Frontier αναμένεται να περιορίσει τον όγκο των NPEs κατά 6,5 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας τη μείωση του αντίστοιχου δείκτη από το 31% στο 14% και

• η τράπεζα Πειραιώς μέσω δύο τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega έχει μειώσει τον όγκο των NPEs κατά 6,9 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας τη μείωση του αντίστοιχου δείκτη από το 45% στο 35%.

Οι τράπεζες έχουν ανακοινώσει πρόσθετες τιτλοποιήσεις που αναμένεται να εντάξουν στον Ηρακλή II, στοχεύοντας στη μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό έως και τα τέλη του 2022.

Αντικατάσταση fund

Σύμφωνα με τον Νόμο ο διαχειριστής μπορεί να αντικαθίσταται σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι για δύο διαδοχικές περιόδους εκτοκισμού οι συνολικές πραγματοποιηθείσες καθαρές εισπράξεις από την ημερομηνία έναρξης υπολογισμού αυτών, όπως ορίζεται στο επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο ελήφθη υπόψη από τον Εξωτερικό Οργανισμό Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ) για την πιστοληπτική αξιολόγηση των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, υπολείπονται, κατά ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού καθαρών εισπράξεων των αντίστοιχων περιόδων, με βάση το προαναφερόμενο επιχειρηματικό σχέδιο. «Ο διαχειριστής μπορεί να αντικαθίσταται, εφόσον η κατάπτωση της εγγύησης ή η υστέρηση των καθαρών εισπράξεων οφείλεται σε δικό του πταίσμα», σημειώνεται.

Την ίδια στιγμή, η εξόφληση μέρους ή του συνόλου των απαιτήσεων αναβάλλεται υποχρεωτικά σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των πραγματοποιηθεισών καθαρών εισπράξεων υπολείπεται του προϋπολογισθέντος ποσού καθαρών εισπράξεων, με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο. Ειδικότερα:

α) Εφόσον κατά την ημερομηνία καταβολής της αμοιβής του διαχειριστή, όπως

αυτή προσδιορίζεται στη σύμβαση διαχείρισης, το σύνολο των πραγματοποιηθεισών καθαρών εισπράξεων από την ημερομηνία έναρξης υπολογισμού αυτών υπολείπεται κατά ποσοστό 20% ή μεγαλύτερο των προϋπολογισθεισών καθαρών εισπράξεων αναβάλλεται η καταβολή τουλάχιστον του 20% της αμοιβής του διαχειριστή.

β) Εφόσον κατά την ημερομηνία καταβολής τόκων των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας το σύνολο των πραγματοποιηθεισών καθαρών εισπράξεων από την ημερομηνία έναρξης υπολογισμού αυτών υπολείπεται κατά 20% ή περισσότερο των προϋπολογισθεισών καθαρών εισπράξεων αναβάλλεται η καταβολή τουλάχιστον του 20% του τόκου.

Καταπτώσεις εγγυήσεων

Εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος κατάπτωσης από τον εγγυητή το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλει τα οφειλόμενα στους ομολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ποσά, σύμφωνα με τους όρους των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που διαλαμβάνονται στα συμβατικά έγγραφα της τιτλοποίησης απαιτήσεων. Το Ελληνικό Δημόσιο υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα των ομολογιούχων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα καταβληθέντα στους ομολογιούχους ποσά, μαζί με τους νόμιμους τόκους και έξοδα είσπραξης από τον αποκτώντα.

υψηλότερης επενδυτικής βαθμίδας για τη χώρα το 2023, αναφέρει το ΥΠΟΙΚ. Ήδη, έχουν υποβληθεί οι πρώτες αιτήσεις συμμετοχής των τραπεζών με νέες τιτλοποιήσεις στον “Ηρακλή ΙΙ”.