Οι 50 εισηγμένες με τις μεγαλύτερες εξαγωγές ως ποσοστό των ενοποιημένων πωλήσεων τους

Οι 50 εισηγμένες με τις μεγαλύτερες εξαγωγές ως ποσοστό των ενοποιημένων πωλήσεων τους

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή