«Οχι» στον ανασχηματισμό Ποιο πρόσωπο είχε σκεφθεί ο Πρωθυπουργός

Óõíåäñßáóç ôïõ õðïõñãéêïý óõìâïõëßïõ, ôçí ÐÝìðôç 31 Ïêôùâñßïõ 2019. Ôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï óõæÞôçóå ãéá ôá åîÞò èÝìáôá: Ç êáôÜñôéóç -óôï ðëáßóéï ôçò êáô' áñ÷Þí óõìöùíßáò ôùí êïììÜôùí- ôïõ íïìïó÷åäßïõ ðïõ èá äßíåé óôïõò åêôüò ôçò ÅðéêñÜôåéáò ¸ëëçíåò åêëïãåßò ôç äõíáôüôçôá íá øçößæïõí áðü ôïí ôüðï ôçò ìüíéìçò äéáìïíÞò ôïõò. Ôï íïìïó÷Ýäéï ãéá ÄÅÇ - ÄÅÐÁ - Áíáíåþóéìåò ÐçãÝò ÅíÝñãåéáò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ÅíÝñãåéáò. Ïé ó÷åäéáæüìåíåò ðáñåìâÜóåéò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò âßáò óôá ãÞðåäá, ìå ôï ó÷åôéêü íïìïó÷Ýäéï ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý. Ôï íïìïó÷Ýäéï ôïõ Õðïõñãåßïõ Åîùôåñéêþí ãéá ôçí ðñïåôïéìáóßá ôçò ÷þñáò åíüøåé ôïõ Brexit. Ç åðéëïãÞ ÐñïÝäñïõ ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ êáé ÁíôéðñïÝäñùí ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ. Ç ðáñïõóßáóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò "ÌÁÆÉ" ãéá ôçí õðïóôÞñéîç êáé ðáñáêïëïýèçóç ôïõ êõâåñíçôéêïý Ýñãïõ,(ÅUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

«Οχι» στον ανασχηματισμό

Ποιο πρόσωπο είχε σκεφθεί ο Πρωθυπουργός να συμπεριλάβει στο κυβερνητικό σχήμα

ΤοΒΗΜΑ Team

Ρώτησα –αναφέρει ο «ΒΗΜΑτοδότης« στην έντυπη έκδοση στο «Βήμα της Κυριακής» – έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού εάν σκοπεύει ο κ. Μητσοτάκης τον Δεκέμβριο να προχωρήσει σε κάποιες διορθωτικές κινήσεις όσον αφορά τη σύνθεση της κυβέρνησής του. Δηλαδή εάν θα κάνει ανασχηματισμό, έστω και μίνι.

Και ιδού τι μου απάντησε:

«Αυτά που ακούγονται περί ανασχηματισμού τον Δεκέμβριο είναι πληροφορίες της αγοράς. Παρά το γεγονός ότι οι ανασχηματισμοί δεν ανακοινώνονται, σας λέω με σιγουριά ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση για κάτι τέτοιο. Αλλωστε δεν υπάρχει κανένας λόγος για ανασχηματισμό».

Και πάνω στη συζήτηση μου είπε και το εξής περίεργο, το οποίο σας μεταφέρω αυτούσιο:

«Ξέρεις», μου λέει, ότι «ένα από τα πρόσωπα που σκεφτόταν να συμπεριλάβει στο κυβερνητικό σχήμα ο κ. Μητσοτάκης ήταν και ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου Χάρης Γεωργιάδης;»!