Ο ιδιότυπος αγώνας δρόμου για το εμβόλιο

Óôçí ÁôôéêÞ Ýöôáóáí ôá åéäéêÜ øõãåßá ðïõ ìðïñïýí íá áðïèçêåýóïõí ôá åìâüëéá êáôÜ ôïõ êïñùíïúïý, ÊõñéáêÞ 20 Äåêåìâñßïõ 2020. Ôá øõãåßá âáèéÜò êáôÜøõîçò, èá áðïèçêåýóïõí ôá ðñþôá åìâüëéá, ðïõ Ýñ÷ïíôáé óôç ÷þñá ìáò óôéò 26 Äåêåìâñßïõ. Ôá ðñþôá åìâüëéá ðïõ èá öôÜóïõí óôçí ÅëëÜäá, áõôÜ ôçò Pfizer/Biontech áðáéôïýí âáèéÜ êáôÜøõîç. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Ο ιδιότυπος αγώνας δρόμου για το εμβόλιο

Ο ιδιότυπος αγώνας δρόμου για το εμβόλιο | tovima.gr
Τα ειδικά ψυγεία βαθιάς κατάψυξης όπου θα αποθηκεύονται οι δόσεις των εμβολίων στην Αττική

Με την έγκριση του εμβολίου της Pfizer/BioNTech από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων άρχισε ένας ιδιότυπος αγώνας δρόμου με μοναδικό αντίπαλο τον χρόνο (και βεβαίως τον κωρονοϊό) ώστε να φθάσει το εμβόλιο εγκαίρως σε κάθε γωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να φθάσει και στην Ελλάδα και την προσεχή Κυριακή (27 Δεκεμβρίου) να αρχίσει ο εμβολιασμός.

  • Στις 26 Δεκεμβρίου φορτηγά αυτοκίνητα θα καταφθάνουν το ένα μετά το άλλο στην Ελλάδα από μια μικρή πόλη του Βελγίου, την Puurs, μια πόλη 17.000 κατοίκων στη Φλάνδρα, μεταφέροντας σε ειδικά δοχεία με ξηρό πάγο το εμβόλιο.

Θα αποθηκευτεί σε ειδικούς καταψύκτες (έχουν προσφερθεί από συγκεκριμένο Ίδρυμα και από μια εταιρία). Συνολικά υπάρχουν σε απόρρητα σημεία (για να προληφθούν τυχόν επεισόδια από αρνητές εμβολίου) 21 καταψύκτες. Ίσως ο αριθμός να είναι μεγάλος, αλλά πιθανόν να χρειαστούν γιατί όπως δήλωσε ο Μάριος Θεμιστοκλέους έως τον Μάρτιο θα διατεθούν στην χώρα μας 1,265 δόσεις.

***

Κορωνοϊός : 5+1 απαντήσεις σε κρίσιμες ερωτήσεις για τον εμβολιασμό

***