Ιντερλάιφ: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η Εταιρία ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, ως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο μέτοχος της Εταιρίας κος Χατζηπαναγή Ανδρέας του Χατζηπαναγή, γνωστοποίησε την 03/05/2022 στην Εταιρία ότι την 27/04/2022 διέθεσε το σύνολο των μετοχών που κατείχε εκείνη την ημέρα ήτοι 1.116.258 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου ανερχόμενες σε ποσοστό 6,0117 % επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

To ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο κος Χατζηπαναγή Ανδρέας του Χατζηπαναγή, λόγω αυτής της διάθεσης, διαμορφώθηκε από 6,0117 % σε 0%.

Θεσσαλονίκη, 05/05/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.