Νηρεύς: Απόκτηση 81.795 μετοχών από Andromeda Seafood

Σύμφωνα Ανακοίνωση με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία “Andromeda Seafood Sociedad Limitada” δηλώνει ότι, στις 10.02.2020, απέκτησε συνολικά 81.795 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.” έναντι 0,23 Ευρώ ανά μετοχή.

Print Friendly, PDF & Email