Νηρεύς: Αίτημα της Andromeda Seafood προς την Ε.Κ. για την εξαγορά των υπόλοιπων μετοχών

Την υποβολή αιτήματος από πλευράς της εταιρείας Andromeda Seafood στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της “Νηρεύς” που δεν βρίσκονται στην κατοχή της ανακοίνωσε η τελευταία.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, “σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 16 του Ν.3461/2006 (στο εξής ο “Νόμος”), η εταιρεία “ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.” (στο εξής η “Εταιρεία”), ανακοινώνει ότι, στις 30 Απριλίου 2020, η αλλοδαπή εταιρεία “ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA” (στο εξής ο “Προτείνων”) άσκησε το προβλεπόμενο στο άρθρο 27 του Νόμου δικαίωμα εξαγοράς (στο εξής “Δικαίωμα Εξαγοράς”), υποβάλλοντος προς έγκριση σχετικό έγγραφο αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο ως άνω αίτημα, στις 28 Απριλίου 2020 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των κοινών μετοχών της Εταιρείας, που προσφέρθηκαν νομίμως και εγκύρως στον Προτείνονται κατά την περίοδο αποδοχής της από 17 Δεκεμβρίου 2019 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η “Δημόσια Πρόταση”). Συνεχεία αυτού, κατά την 28η Απριλίου 2020, στην κυριότητα του Προτείνοντα ανήκουν συνολικά 281.055.574 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 95,59% του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία. Διευκρινίζεται ότι μετοχές της Εταιρείας που απέκτησε ο Προτείνων από τις 28 Απριλίου 2020 δεν εμφανίζονται στο λογαριασμό αξιών του στο Σ.Α.Τ., καθόσον εκκρεμεί η εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.

Κατά την 28η Απριλίου 2020, το ως άνω δικαίωμα αφορά στην απόκτηση των υπολοίπων 12.961.238 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων κατά την ανωτέρω ημερομηνία, με αντάλλαγμα 0,23 Ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή, το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε ο Προτείνων στην Δημόσια Πρόταση. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων θα αναλάβει και την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) που βαρύνουν τους πωλητές/μετόχους της Εταιρείας.

Η πρόθεση του Προτείνοντα να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς περιλαμβάνεται στο από 12 Μαρτίου 2020 εγκριθέν και δημοσιευθέν σύμφωνα με το Νόμο πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης”.