Νίκας: Στα 6.378.496,80 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 Η “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής “η Εταιρεία”), κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά:

(α) την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 2ας Σεπτεμβρίου 2020 και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 9ης Νοεμβρίου 2020,

(β) την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής στις 14.12.2020 και

το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ 6.378.496,80 και διαιρείται σε 53.154.140 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,12 η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 53.154.140.

Σημειώνεται ότι τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους ευρώ 9.966.401,25, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.1.2. “Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων” του εγκριθέντος στην από 17.12.2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ