ΝΙΚΑΣ: Ανακοίνωση για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης νέων μετοχών στο πλαίσιο ΑΜΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρία “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, με τον δ.τ. “Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε” (εφεξής η “Εταιρία“) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 09.11.2020 αποφάσισε μεταξύ άλλων τα εξής:
Αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των (ευρώ 10.000.000,08 με καταβολή μετρητών και την έκδοση έως 83.333.334 νέων κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία ευρώ 0,12 εκάστη (εφεξής οι “Νέες Μετοχές”) και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων (εφεξής η “Αύξηση”) που αποφάσισε η, από 2 Σεπτεμβρίου 2020, Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας (εφεξής η “Συνέλευση”) και σε συνέχεια σχετικής εξουσιοδότησης της Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στα ευρώ 0,75 ανά Νέα Μετοχή (εφεξής η “Τιμή Διάθεσης”).

Με βάση την Τιμή Διάθεσης, το ποσό της ονομαστικής Αύξησης της Εταιρίας θα ανέλθει σε έως ευρώ 1.594.624,20 και θα συγκεντρωθεί με την έκδοση έως 13.288.535 νέων κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία ευρώ 0,12 εκάστη. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις της Συνέλευσης, θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1 Νέα Μετοχή για 3 παλαιές μετοχές μετά το reverse split. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε έως ευρώ 9.966.401,25. Η διαφορά μεταξύ του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου και των συνολικών εσόδων της Αύξησης ύψους ευρώ 8.371.777,05 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση εντός του προβλεπομένου από το νόμο χρονικού διαστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, υπεύθυνη κα. Αρτεμις Ντούσια (τηλ.: 210 8187300).

Ανακοίνωση για τον προσδιορισμό της Tιμής Διάθεσης Νέων Μετοχών στο πλαίσιο ΑΜΚ