Nexans: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.

Αρ. Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 00282101000

Κατόπιν της από 15.5.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό και τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “NEXANS ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00′ π.μ. στο Ξενοδοχείο Holiday Inn Athens, 40,2 χλμ Αττικής Οδού, Παιανία, Αττικής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1.      Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ. και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου 1.1. – 31.12.2017.

2.      Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου 1.1. – 31.12.2017 και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

3.      Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 1.1. – 31.12.2017.

4.      Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού / αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5.      Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και δαπανών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών των μελών του Δ.Σ.

6.      Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 23α Ν. 2190/1920, συμβάσεως που θα καταρτίσει η εταιρεία με συνδεδεμένη εταιρεία.

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους της εταιρείας για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στη Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουνίου 2018 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος ‘Aυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η “Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.” (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την έναρξη της 7ης Ιουνίου 2018 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα (Ε.Χ.Α.Ε.) ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτού. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο έως την 9η Ιουνίου 2018, ήτοι έως την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, για να έχουν οι μέτοχοι δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει, εντός της ίδιας προθεσμίας, να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/20, ο μέτοχος μετέχει στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα – μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Το καταστατικό της εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι’ αλληλογραφίας, ούτε επίσης τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα. Έντυπα πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου και ανάκλησης της πληρεξουσιότητας θα είναι διαθέσιμα στους μετόχους: α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Μεσογείων 15, 3ος όροφος, 115 26 Αθήνα, τηλ. 211 120 7770 & fax 211 120 7739) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.nexans.gr). Τα ανωτέρω έντυπα πρέπει να κατατεθούν συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στην εταιρεία στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο (α) διεύθυνση ή να αποσταλούν στον ως άνω αριθμό fax 211 120 7739, το αργότερο έως την 9η Ιουνίου 2018, ήτοι τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου και της παραλαβής τους από την εταιρεία, καλώντας στον ως άνω αριθμό τηλεφώνου 211 120 7770. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής α’ βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
(1)
 Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μπορούν να ζητήσουν: α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, β) να τεθούν στην διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

(2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

(3) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

(4) Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της Ε.Χ.Α.Ε. και της Εταιρείας.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου και την ανάκλησή του και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 §3 του Κ.Ν. 2190/20 θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.nexans.gr). Επίσης, όλα τα ανωτέρω έγγραφα θα είναι διαθέσιμα και σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Μεσογείων 15, 3ος όροφος, 115 26 Αθήνα, τηλ. 211 120 7770 & fax 211 120 7739), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Print Friendly, PDF & Email