Νέες ρήτρες του Lloyd’s για την κυβερνοασφάλεια

Η LMA (Lloyd’s Market Association) προχώρησε στη θέσπιση νέων πρότυπων ασφαλιστικών ρητρών, οι οποίες αφορούν ζημίες και αποζημιώσεις που πιθανόν να προκύψουν από στρεβλή χρήση του κυβερνοχώρου. Οι ρήτρες αναφέρονται κυρίως

σε θαλάσσια επιχειρηματική δραστηριότητα και πρόκειται για μια πρώτη απόπειρα σκιαγράφησης και ασφαλιστικής κάλυψης των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του διαδικτύου στις ενεργειακές και ναυτιλιακές αγορές.

Συγκεκριμένα, οι προαναφερθείσες ρήτρες είναι οι εξής:

LMA5400 – Property D&F Cyber Endorsement

LMA5401 – Property D&F Cyber Exclusion

LMA5402 – Marine Cyber Exclusion

LMA5403 – Marine Cyber Endorsement

Όπως δήλωσε η Ένωση, όλες οι ρήτρες που δημοσίευσε είναι καθαρά επεξηγηματικού και καθοδηγητικού χαρακτήρα για τα μέλη της, τα οποία είναι ελεύθερα να προβούν σε οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση ή διαφορετική διατύπωση τους εξυπηρετεί.