Ναυτεμπορική: Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.” γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό βάσει του Ν. 3340/2005 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την αντικατάσταση στη θέση του Διευθυντή Λογιστηρίου της, κ. Κωνσταντίνου Καψιώτη (ο οποίος αποχώρησε από την Εταιρεία) από τον κ. Παύλο Παυλόπουλο του Χρήστου, καθώς επίσης την αντικατάσταση στη θέση του Υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων του κ. Παύλου Παυλόπουλου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Λογιστηρίου από την κ. Διονυσία Σμαήλου του Εμμανουήλ, δυνάμει της από 29.11.2018 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Print Friendly, PDF & Email