Ναυτεμπορική: Ανακοίνωση

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 1854/22.09.2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τέθηκε σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68 επ. του Ν. 4307/2014 και ειδική διαχειρίστρια αυτής ορίστηκε η Ευδοκία Παπανδρέου, δικηγόρος Αθηνών (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 29959), εγγεγραμμένη στην Α΄ βαθμίδα του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας με αριθμό 41 σύμφωνα με το π.δ. 133/2006. Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 25.09.2020 δυνάμει της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 100189 ανακοίνωσης.