Νάκας: Καταβάλλει μέρισμα 0,20 ευρώ ανά μετοχή – Επιστροφή 443.800 ευρώ στους μετόχους

Την καταβολή ως μέρισμα του ποσού των €1.268.000  ήτοι €0,20 ανά μετοχή, αποφάσισε, μεταξύ άλλων η Φίλιππος Νάκας Α.Β.Ε.Τ.Ε. όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο. Παράλληλα, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού €443.800 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά  0,07€ και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €443.800 με επιστροφή στους μετόχους ποσού €443.800 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,07.  

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6ης Δεκεμβρίου 2023 το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 5.054.816 ήτοι το 79,73% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν τα ακόλουθα:

  • Την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2023 (01.07.2022 – 30.06.2023) μετά των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως, των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  • Τη συνολική διαχείριση κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της χρήσεως 01.07.2022 – 30.06.2023 καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
  • Την Έκθεση Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018 για την περίοδο 01.07.2022 έως 30.06.2023 και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών Σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
  • Την επιλογή της εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (PKF ΕΛΛΑΣ), Λεωφ. Κηφισίας 124, Αθήνα, για τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2023 – 30.06.2024.
  • Την καταβολή ως μέρισμα του ποσού των 1.268.000€  ήτοι € 0,20 ανά μετοχή.   Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος και να προβεί στις ανάλογες δημοσιεύσεις.
  • Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 443.800€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά  0,07€.
  • Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 443.800€ και την επιστροφή στους μετόχους ποσού 443.800€ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07€. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου προς τους δικαιούχους και να προβεί στις δέουσες δημοσιεύσεις.
  • Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με τη συμπλήρωση των παρακάτω μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου:

λγ. Με την από 06.12.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ποσό 443.800€ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την έκδοση  μετοχών υπέρ το άρτιο και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,07€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 4.247.800,00 € και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,67 € ανά μετοχή.

λδ. Με την από 06.12.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται  κατά ποσό 443.800€ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 443.800€ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07€.  Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 3.804.000,00€ και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € ανά μετοχή.

  •   Υποβολή Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/07/2022 – 30/06/2023.
  • Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.