Ν. Βαρβέρης – Moda Bagno: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

H εταιρεία Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2020:

– Ημερομηνία ανακοίνωσης των ετησίων συνοπτικών οικονομικών στοιχείων χρήσης 2019 (1.1.2019-31.12.2019) που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ : Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020.

– Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων : Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020. 

-Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2019.

-Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα μα τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.