Ν. Λεβεντέρης: Απαντήσεις σε ερωτήματα του Χ.Α.

Σε συνέχεια της από 18/11/2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις γνωστοποιήσεις για την πανδημία COVID 19 και την επίδραση της στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :

  1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

Σε ευρώ

30/9/2020 30/9/2019 1/7-30/9/2020 1/7-30/9/2019
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.041.638,00 889.416,00 398.032,00 250.447,00
Μικτό κέρδος 315.806,00 270.382,00 138.826,00 63.693,00
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων τόκων και Επενδυτικών

αποτελεσμάτων(EBIT)

-263.128,00 -336.424,00 -64.535,00 -158.838,00
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒITDA) -188.971,00 -262.007,00 -39.816,00 -134.286,00

 

  1. Σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή/και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και λοιπά μεγέθη της κατάστασης Χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας, οποίες έλαβαν χώρα και το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020

Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020  δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή/και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης Χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας.

  1. Προοπτικές για το τέλος του 2020

Με βάση τα Οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2020 που εμφανίζονται βελτιωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές μεταβολές στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας στο τέλος του 2020.

Για την Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.

Λητώ Λεβεντέρη