Μυτιληναίος: Στο 4,38% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

MYTILINEOS

Στο 4,38% ανέρχεται το ποσοστό ιδίων μετοχών της Μυτιληναίος.

Ειδικότερα, η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 4.3.2021, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 10.000 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένητιμή κτήσης €12,9217 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €129.217,09.

Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκανμέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 6.258.692ίδιες μετοχές, ποσοστό 4,3800% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.