Μυτιληναίος: Πράσινο φως από τη ΓΣ στο προγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

MYTILINEOS

Η Μυτιληναίος ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην αίθουσα Auditorium, στα γραφεία της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 72.696.041 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 50,88% επί συνόλου 142.891.161 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα ενέκρινε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την ακύρωση των ίδιων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και τη διάθεσή τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αμοιβών, με ανώτατο αριθμό μετοχών, που θα αποκτηθούν, 14.289.116 (μέχρι 10% του μετοχικού κεφαλαίου), με κατώτατη τιμή αγοράς €0.97 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €20 ανά μετοχή, και διάρκεια του προγράμματος 27.03.2020-26.03.2022.

Επίσης, δόθηκε εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο για την υλοποίηση του Προγράμματος.