Μυτιληναίος: Πώληση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η “Εταιρεία”), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007  και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ανακοινώνει ότι η EUROBANK ERGASIAS A.Ε., νομικό πρόσωπο έχον στενό δεσμό με τον κ. Χρυσικό Γεώργιο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 25.4.2019 γνωστοποίησή της προς την Εταιρεία,  προέβη την 23.4.2019 σε πώληση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 96.398,77 ευρώ.