Μυτιληναίος: Απόκτηση ιδίων μετοχών

Ανακοίνωση

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 3.400.834 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,3800% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052.