Μυτιληναίος: Απόκτηση 55.000 ιδίων μετοχών

Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 27.11.2020, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 55.000 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €10,7552 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €591.533,84.

Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ..

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά
5.282.584 ίδιες μετοχές, ποσοστό 3,6969% του συνόλου των μετοχών της
Εταιρείας.

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών