Μυτιληναίος: Απόκτηση 46.486 ιδίων μετοχών

Ανακοίνωση

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 2.534.658 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,7738% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052.