Μυτιληναίος: Απόκτηση 33.658 ιδίων μετοχών

Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 22.07.2020, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 33.658 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €7,5403 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €253.790,17.

Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ..

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά
1.390.844 ίδιες μετοχές, ποσοστό  0,9734% του συνόλου των μετοχών της
Εταιρείας.

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών