Μυτιληναίος: Απόκτηση 33.642 ιδίων μετοχών

Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 21.07.2020, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 33.642 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €7,9325 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €266.865,11. Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ..

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 1.357.186 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,9498% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.