Μυτιληναίος: Απόκτηση 15.608 ιδίων μετοχών

Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 16.12.2020, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 15.608 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €11,6272 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €181.478,10.

Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ..

5.974.692 ίδιες μετοχές, ποσοστό 4,1863% του συνόλου των μετοχών της
Εταιρείας.