Μυτιληναίος: Αγορά μετοχών από κ. Πετρίδη Ιωάννη

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η “Εταιρεία”), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς,  ανακοινώνει ότι ο κ. Πετρίδης Ιωάννης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 16.5.2020 γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία,  προέβη την 15.5.2020 σε αγορά 4.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 26.436,00 ευρώ.