Μυτιληναίος: Αγορά μετοχών από κ. Κασδά Σπυρίδωνα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η “Εταιρεία”), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007  και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς,  ανακοινώνει ότι ο κ. Κασδάς Σπυρίδων, Αντιπρόεδρος Α΄, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 24.11.2020 γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία,  προέβη την 24.11.2020 σε αγορά 1.800 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 18.658,48 ευρώ.