Μυτιληναίος: Αγορά 46.000 ιδίων μετοχών

Ανακοίνωση
Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 21 Οκτωβρίου 2020– Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 20.10.2020, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 46.000 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €9,7478 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €448.400,01.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 3.529.928 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,4704% του συνόλου των μετοχών της
Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052.