Μύλοι Λούλη: Την 1η Ιουλίου η αποκοπή του μερίσματος 0,12 ευρώ

Στην ετήσια γενική συνέλευση της Μύλοι Λούλη αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.735.179, ήτοι με ποσοστό 56,86% του μετοχικού κεφαλαίου, η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 2.054.433,60, που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα ευρώ 0,12 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος ορίσθηκε η 1η Ιουλίου 2024, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) η 2η Ιουλίου 2024 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. η 5η Ιουλίου 2024.

Επίσης, αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.735.179, ήτοι με ποσοστό 56,86% του μετοχικού κεφαλαίου, ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού από τα κέρδη της χρήσης ποσού ευρώ 378.366,53.