Μπήτρος: Ανακοίνωση

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε  ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 23/07/2020 και ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Νόμος Αριθμός 83(Ι)/2014), αποφάσισε ότι η πράξη συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση από τη ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ”, που συνίστανται στην επεξεργασία/εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων (η “Συγκέντρωση”) είναι συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

Κατόπιν τούτου, δεν εκκρεμεί η έγκριση της Συγκέντρωσης από αρμόδια αρχή προστασίας του ανταγωνισμού άλλης χώρας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ