Μotor Oil: Συναλλαγές της Οptima Βank

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η Τράπεζα OPTIMA BANK A.E. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

Ημερομηνία
Συναλλαγή Ποσότητα Χρηματοπιστωτικό Μέσο Αξία (σε ΕΥΡΩ)
13/05/2021 Πώληση 3.127 Μετοχές ΜΟΗ (ΚΟ) 41.831,03
13/05/2021 Αγορά 919 Μετοχές ΜΟΗ (ΚΟ) 12.257,18
13/05/2021 Αγορά 17 ΣΜΕ ΜΟΗ  ΙΟΥΝ 2021 22.926,00
13/05/2021 Πώληση 19 ΣΜΕ ΜΟΗ  ΙΟΥΝ 2021 25.335,00
13/05/2021 Αγορά 9 Ομόλογο ΜΟΗ (ΜΟΗ Ο1) 9.045,90
13/05/2021 Πώληση 1 Ομόλογο ΜΟΗ (ΜΟΗ Ο1) 1.005,50

Η Τράπεζα OPTIMA BANK A.E. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της Ειδικής Διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει:

  • Επί των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και
  • Επί των ομολογιών εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. προς την Εταιρία και ακολούθως η ανακοίνωση της Εταιρίας προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης  είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας OPTIMA BANK A.E., ενώ κατέχει τη θέση του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης είναι πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του με αντικείμενο μετοχές εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014).