Μotor Oil: Συναλλαγές της Οptima Bank

Ημερομηνία

Συναλλαγή Ποσότητα Χρηματοπιστωτικό Μέσο Αξία (σε ΕΥΡΩ)
07/06/2021 Πώληση 394 Μετοχές ΜΟΗ (ΚΟ) 5.772,10
07/06/2021 Αγορά 380 Μετοχές ΜΟΗ (ΚΟ 5.567,00

 

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. προς την Εταιρία και ακολούθως η ανακοίνωση της Εταιρίας προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης  είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας OPTIMA BANK A.E., ενώ κατέχει τη θέση του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης είναι πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του με αντικείμενο κινητές αξίες εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014).

Μαρούσι, 8 Ιουνίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο