ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ: Ρυθμιζόμενη πληροφορία – Αγορές ιδίων μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 11/10/2023)

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 10 Ιουλίου 2024 προέβη σε αγορά 21.700 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 498.810,00  (μέση τιμή κτήσης: Ευρώ 22,987 ανά μετοχή).

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 2.622.579 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,37% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών ανέρχεται σε Ευρώ 18,884 ανά μετοχή.

Μαρούσι, 11 Ιουλίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΜΟΗ