ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.: Πληρωμή υπόλοιπου μερίσματος χρήσης 2023

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Ιουνίου 2024 ενέκρινε τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού Ευρώ 1,80 ανά μετοχή για τη χρήση 2023. Υπενθυμίζεται ότι στις 22 Δεκεμβρίου 2023 η Εταιρεία κατέβαλε ως προσωρινό μέρισμα ποσό Ευρώ 0,40 ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2023. Κατόπιν τούτου το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2023 ανέρχεται σε Ευρώ 1,40 ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι το ποσό του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2023 ανά μετοχή θα προσαυξηθεί αναλογικά με το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία (2.503.598  μετοχές) οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσματος. Κατόπιν τούτου, το μικτό ποσό υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2023 που θα καταβληθεί διαμορφώνεται στο ποσό των Ευρώ 1,432370310 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% επί των μερισμάτων (ήτοι Ευρώ 0,071618516 ανά μετοχή) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 64 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167 /23.07.2013) όπως τροποποιήθηκαν από το Νόμο 4646/2019, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α’ 201 /12.12.2019). Συνεπώς το καθαρό πληρωτέο ποσό υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2023 διαμορφώνεται σε Ευρώ 1,360751795 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2023 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος ‘Aυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Πέμπτης 27 Ιουνίου 2024 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Από την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2023.

Η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2023 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024 από την πληρώτρια τράπεζα – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. – ως εξής:

  1. Μέσω των συμμετεχόντων του Συστήματος ‘Aυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ήτοι Τράπεζες και  Χρηματιστηριακές Εταιρείες, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής του υπολοίπου μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του υπολοίπου μερίσματος θα διενεργείται, μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς για το διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2029.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (ήτοι για το παραπάνω υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2023 της Εταιρείας μέχρι 31-12-2029) και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά  περιέρχονται οριστικά στο  Ελληνικό Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας στα τηλέφωνα: 210-809 4194 (κ. Ιωάννης Δημάκης), 210-809 4204 (κ. Συμεών Λυμπεράκης) και 210-809 4187 (κα Δήμητρα Καλλιοντζάκη).

Μαρούσι, 19 Ιουνίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΜΟΗ