Μοτοδυναμική: Απόκτηση 525.000 μετοχών από τον Σωτήρη Χατζίκο στο πλαίσιο της ΑΜΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η εταιρία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3556/2007, του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, ανακοινώνει ότι ο κ. Σωτήρης Χατζίκος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Α.Ε.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) γνωστοποίησε την 20-05-2019 στην ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ότι την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, άσκησε το δικαίωμα προτίμησής του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε με την από 19.12.2018 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. για την απόκτηση 525.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας (με κωδ. αναγνώρισης ISINGRS 488003005) έναντι τιμήματος 294.000 ευρώ (συνολική καθαρή αξία).

Print Friendly, PDF & Email