Monotez: Tι κρίμα που δεν είναι εισηγμένη εταιρεία στο Χ.Α.

Κέρδη 5,65 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2017 η βιομηχανία πολυστερίνης Monotez

  • Θεαματική αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της κατέγραψε το 2017 η βιομηχανία παραγωγής πολυστερίνης Monotez, η οποία το 2016 είχε επιστρέψει στους μετόχους της στο Λουξεμβούργο, στο πλαίσιο αποφάσεων μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου, ποσό ύψους 10,42 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε από Ελληνες επιχειρηματίες με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας το 1965, προερχόμενη από μετατροπή προϋπάρχουσας από το 1960 επιχείρησης. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Εξαγοράστηκε στα τέλη του 2012 από τον διεθνή επιχειρηματικό όμιλο πλαστικών πρώτων υλών και άλλων πλαστικών Ravago Societe Anonyme, ο οποίος εδρεύει στο Λουξεμβούργο και διαχειρίζεται τον τομέα πολυστερίνης από τη Γερμανία, μέσω θυγατρικής του με την επωνυμία PR Compounds.

Στον τομέα της πολυστερίνης ο όμιλος Ravago έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 280.000 τόνων, το 78% της οποίας αντιστοιχεί στις μονάδες Monotez της Ελλάδας και Ravago Petrokimya Uterim της Τουρκίας. Στις συνολικές δραστηριότητές του απασχολεί 4.500 εργαζόμενους.

Η ελληνική βιομηχανία παράγει διογκωμένη πολυστερίνη, υπό την εμπορική ονομασία «Monocell», με ή χωρίς πρόσθετα επιβραδυντικά φλόγας, καθώς και πολυστερίνη γενικής χρήσης, μέσω πολυμερισμού του μονομερούς στυρενίου σε αντιδραστήρα, υπό την εμπορική ονομασία «Klarex», για την παραγωγή μονωτικών υλικών και ειδών συσκευασίας τροφίμων και άλλων βιομηχανικών προϊόντων. Διαθέτει στη Γερμανία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες περί το 95% της παραγωγής της.

Το 2006 η ελληνική βιομηχανία είχε δημιουργήσει στη Σμύρνη της Τουρκίας ομοειδή συγγενική βιομηχανία με υπερδιπλάσια παραγωγική δυναμικότητα, η οποία επίσης περιήλθε στη Ravago το 2012 και ονομάζεται Ravago Petrokimya Uterim.

Οι εγκαταστάσεις της Monotez βρίσκονται στα Οινόφυτα Βοιωτίας, σε οικόπεδο 49.495 τ.μ. με κτιριακές μονάδες 9.285 τ.μ., στο ύψος του 52ου χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας. Εχουν ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 70.000 τόνους πολυστερίνης, που διατίθεται σε εταιρείες παραγωγής υλικών συσκευασίας και θερμομονωτικών πλακών στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η Monotez το 2017, ολοκληρώνοντας την 51η οικονομική χρήση της ως Α.Ε., πραγματοποίησε:

  • Πωλήσεις 85,395 εκατ. ευρώ (+24,1% ή +16,58 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).
  • Μεικτά κέρδη 12,42 εκατ. ευρώ (+18,6% ή +1,945 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 8,40 εκατ. ευρώ (+36,7% ή +2,26 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 8,12 εκατ. ευρώ (+41,5% ή +2,38 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων 8,04 εκατ. ευρώ (+40,7% ή +2,325 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 5,66 εκατ. ευρώ (+52,9% ή +1,96 εκατ. ευρώ).

Το 99,8% των εσόδων της (85,21 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 0,2% (0,19 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Η ελληνική αγορά συνεισέφερε 7,46 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 8,7% των συνολικών εσόδων. Εσοδα 55,19 εκατ. ευρώ (64,6% των συνολικών) αντλήθηκαν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τα υπόλοιπα 22,74 εκατ. ευρώ (26,6% των συνολικών) από αγορές τρίτων χωρών. Σε σχέση με το 2016 οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 33,9%. Αύξηση 27,2% παρουσίασαν και οι πωλήσεις σε τρίτες χώρες, ενώ οι πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυξήθηκαν κατά 21,6%.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης αποδυναμώθηκε κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα (στο 14,5%, από 15,2% το 2016), καθώς οι τιμές πρώτων υλών κινήθηκαν ανοδικά. Συγχρόνως, όμως, οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων μειώθηκαν, ενώ και οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν. Επιπλέον, τα λειτουργικά αποτελέσματα και η τελική κερδοφορία επηρεάστηκαν θετικά από την καταγραφή θετικών συναλλαγματικών διαφορών

Από τη μητρική της εταιρεία και συνδεδεμένες επιχειρήσεις η εταιρεία προμηθεύτηκε υπηρεσίες αξίας 0,91 εκατ. ευρώ (1,08 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,28 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ το 2016) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,09 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2016).

Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 8,32 εκατ. ευρώ (6,12 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της MONOTEZ προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 70,2% (47,7% το 2016), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 49,4% (30,9% το 2016). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 9,4% (8,3% το 2016), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους το 6,6% (5,4% το 2016). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 30,9%, αντί 31,6% το 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 40%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 2308/2014.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,87 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 14,28 εκατ. ευρώ (8,63 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 52,5% (44,4% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 27,22 εκατ. ευρώ (19,45 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (21,60 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 9,22 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (12,38 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,24 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Ο τραπεζικός δανεισμός της παρέμεινε μηδενικός, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ανήλθαν σε 12,94 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 19,6% (+2,12 εκατ. ευρώ),.

Η αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 4,64 εκατ. ευρώ, έναντι 4,79 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Το 2016 δαπάνησε για προσθήκη ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 0,31 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχου ποσού 0,44 εκατ. ευρώ το 2016, πλέον προκαταβολών για πάγια υπό κατασκευή 0,60 εκατ. ευρώ (0,41 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2016).

H βιομηχανία εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής. Εχει πρόεδρο τον Ν. Διαμαντόπουλο, αντιπρόεδρο τον Λαυρ. Αλβέρτη, διευθύνοντα σύμβουλο τον Χαρ. Κούτα, αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλο την Κλεάνθη Ροντήρη και οικονομική διευθύντρια την Ελένη Κατσαδούρη. Το 2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 86 εργαζόμενους, έναντι 81 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες αμοιβές – παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,65 εκατ. ευρώ, έναντι 2,30 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 97.685 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 93.525 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αναμένει ότι και η χρήση 2018 θα είναι κερδοφόρος. Δίνει έμφαση στη μείωση των λειτουργικών δαπανών και του κόστους παραγωγής της. Επιδιώκει την ενίσχυση του μεριδίου που έχει αποσπάσει στη διεθνή αγορά.

www.inr.gr

MONOTEZ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 5.620 5.570 1 50 5.624 5.840 81.036 6.234
Λοιπό ενεργητικό 21.602 13.876 56 7.726 19.932 25.017 431.872 33.221
Σύνολο ενεργητικού 27.222 19.446 40 7.776 25.556 30.857 512.908 39.454
Ίδια κεφάλαια 14.285 8.626 66 5.659 15.348 10.986 95.130 7.318
Μ/Μ χρέος 552 681 -19 -129 2.088 751 58.013 4.463
Βραχυπρόθεσμο 12.385 10.139 22 2.246 8.120 19.120 359.765 27.674
Σύνολο παθητικού 27.222 19.446 40 7.776 25.556 30.857 512.908 39.454
Πωλήσεις 85.395 68.818 24 16.577 73.268 72.563 931.391 71.645
Μεικτό κέρδος 12.424 10.479 19 1.945 9.206 8.533 114.411 8.801
EBITDA 8.401 6.145 37 2.256 7.379 4.931 57.708 4.439
EBIT 8.121 5.741 41 2.380 6.902 4.459 48.976 3.767
Κέρδος προ φόρων 8.043 5.718 41 2.325 6.219 2.855 30.910 2.378
Φόροι 2.385 2.017 18 368 1.857 378 10.665 820
Καθαρό κέρδος 5.658 3.701 53 1.957 4.362 2.477 20.245 1.557
Μεικτό περιθώριο 14,5 15,2 -5 -0,7 12,6 11,8 12,3 12,3
Περιθώριο EBITDA 9,8 8,9 10 0,9 10,1 6,8 6,2 6,2
Περιθώριο EBIT 9,5 8,3 14 1,2 9,4 6,1 5,3 5,3
Περιθώριο κέρδους π.φ. 9,4 8,3 13 1,1 8,5 3,9 3,3 3,3
Καθαρό περιθώριο 6,6 5,4 22 1,2 6,0 3,4 2,2 2,2
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 52,5 44,4 18 8,1 60,1 35,6 18,5 18,5
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 47,5 55,6 -15 -8,1 39,9 64,4 81,5 81,5
Μεικτή απόδοση ιδίων 70,2 47,7 47 22,5 47,2 26,0 32,5 32,5
Καθαρή απόδοση ιδίων 49,4 30,9 60 18,5 33,1 22,5 21,3 21,3
EBITDA/Ενεργητικό 30,9 31,6 -2 -0,7 28,9 16,0 11,3 11,3

 

Print Friendly, PDF & Email