Μνημόνιο Συνεργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΜΟΗ), για την εγκαθίδρυση και την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών. Το μνημόνιο υπέγραψαν, από την πλευρά του υπουργείου, ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Ευάγγελος Γκουντούφας και από την πλευρά της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ιωάννης Κοσμαδάκης.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ εκδήλωσε την πρόθεσή της προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ να συμμετάσχει σε κοινές δράσεις που αφορούν τη συλλογή, την επεξεργασία, την παραγωγή και την πιστοποίηση του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή φυτών. Πρόκειται για φυτά που προορίζονται για αναδασώσεις και πάσης φύσεως φυτοτεχνικά έργα. Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι για την εκτέλεση έργων αναδασώσεων τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι αυτόχθονα, έτσι ώστε να διατηρηθεί η ελληνική βιοποικιλότητα, η οποία απειλείται με τον αφανισμό αυτόχθονων και ενδημικών ειδών της χλωρίδας της χώρας.

Το ΥΠΕΝ, αναγνωρίζοντας την πρόθεση της ΜΟΗ για συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, πρότεινε προς την εταιρεία να συνεργαστούν και να αναλάβουν δράσεις από κοινού στο Κέντρο Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΚΕΕΠΔΑΠΥ), το οποίο βρίσκεται στην Αμυγδαλέζα Αχαρνών και ανήκει στη Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης.

Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν επισκέψεων στις εγκαταστάσεις του ΚΕΕΠΔΑΠΥ και διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών, αποφασίστηκε να προωθηθούν κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις για την ενδυνάμωση του Κέντρου. Ενέργειες οι οποίες αποσκοπούν στην αύξηση της παραγωγής και της ποιότητας του πρωτογενούς υλικού (σπόροι), οι οποίες επικυρώνονται με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.

Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η επάρκεια του υλικού για την ανάπτυξη του απαραίτητου αριθμού φυταρίων (νέα φυτά), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, των έργων αποκατάστασης σε περιοχές που έχουν υποστεί πλήγμα από φυσικές καταστροφές και εν γένει η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία που αφορά στη δημιουργία Τράπεζας Δασικού Γενετικού Υλικού.

Με το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπεται η υλοποίηση σημαντικών δράσεων, όπως:

1. H ενίσχυση – υποστήριξη του ΚΕΕΠΔΑΠΥ από τη Μ.Ο.Η

• με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό

• με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό

• στην επισκευή και αναβάθμιση των κτιριακών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

• στη σποροσυλλογή

2. Η από κοινού συνεργασία στη σύνταξη, την εκτέλεση και τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

3. Η από κοινού συνεργασία στην οργάνωση επισκέψεων – ξεναγήσεων ομάδων πολιτών, συλλόγων και σχολείων.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα έχει διάρκεια πέντε ετών με δυνατότητα ανανέωσής του.