Μινωικές Γραμμές: Αγορά 5.437 μετοχών από Grimaldi Euromed

Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία  (Grimaldi Euromed S.p.A) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005), προέβη στις 17/07/2018 σε αγορά 950 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας ευρώ 2.280,00 στις 19/07/2018 σε αγορά 2 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας ευρώ 4,80 και στις 24/07/2018 σε αγορά 4.485 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας ευρώ 10.764,00.

H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007  (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.