Μινωικές Γραμμές: Αγορά 2.650 μετοχών από τη Grimaldi Euromed S.p.A

Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία  (Grimaldi Euromed S.p.A) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005), προέβη στις 3/05/2018 σε αγορά 2.650 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας ευρώ 6.245,97 στις 4/05/2018 σε αγορά 700 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας ευρώ 1.673,28 και στις 7/05/2018 σε αγορά 1.700 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας ευρώ 4.061,22. H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007  (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Print Friendly, PDF & Email