ΜΙG: Κέρδη 104,2 εκατ. ευρώ το α΄6μηνο του 2023 – Μηδένισε ο τραπεζικός δανεισμός

Κέρδη μετά από φόρους € 104,2 εκ. σε ενοποιημένο επίπεδο έναντι ζημιών € 36,1 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2022 λόγω της θετικής επίδρασης από την διάθεση της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής στην ATTICA σημείωσε η MIG.
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής ανήλθαν σε € 122,7 εκ. έναντι € 10,8 εκ. την 31/12/2022.
Ο τραπεζικός δανεισμός σε επίπεδο Εταιρείας μηδένισε.
Ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού στην Εταιρεία ανήλθαν σε € 13,3 εκ.
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα € 3,8 εκ. έναντι € 3,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 σημειώνοντας αύξηση 6,1%.
Τα αποτελέσματα προ Φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε ζημίες € 243 χιλ. έναντι κερδών € 53 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Η θυγατρική RKB παρουσίασε αύξηση πωλήσεων 8,6%, αύξηση του μεικτού κέρδους κατά 25% και βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες.
H βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων της RKB έδωσε την δυνατότητα στην εταιρεία να προχωρήσει στην καταβολή προς τη MΙG ποσού € 4,4 εκ. στα πλαίσια μερικής αποπληρωμής της απαίτησης που διατηρεί η MIG έναντι της RKB.
Μετά την πρόσφατη Δημόσια Πρόταση η Τράπεζα Πειραιώς μέτοχος με ποσοστό 87,8%.
Τέλος, ολοκληρώθηκε η σύμπτυξη (μείωση) του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας (reverse split) καθώς επίσης η μετονομασία της Εταιρείας σε MIG A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.