ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων(σε περίληψη σύμφωνα με το άρθρο 26§2γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει)Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΙΚΗ A.E., κάτοχοι κοινών μετοχών, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Πεντέλης, Δημοτική Ενότητα Μελισσίων (οδός Σισμανογλείου αριθμ. 22, 1ος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του εξής θέματος της ημερησίας διατάξεως:

Α. Θέμα ημερησίας διατάξεωςΘέμα Μόνο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.Β. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση.Σε κάθε συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Ειδικότερα την 27η Μαΐου 2018, ημέρα Κυριακή, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας προ της ημερομηνίας (αρχικής) συνεδριάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 1ης Ιουνίου 2018. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.
Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με το αρχείο του Σ.Α.Τ..
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής.
Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της αντίστοιχης Ημερομηνίας Καταγραφής και της οικείας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
Το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως αυτής, καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην §3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.michaniki.gr).Αθήνα, 7 Μαΐου 2018 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Print Friendly, PDF & Email