Μία μετοχή απαραίτητο συστατικό σε χαρτοφυλάκια υψηλής μερισματικής απόδοσης

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Η συμμετοχή στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ, αναγνωρίστηκε αρχικά στην εύλογη αξία της κατά την ημερομηνία απόκτησης των μετοχών δηλαδή την 31/03/2017, ποσού € 491.770.000 βάσει αποτίμησης από την ελεγκτική εταιρεία «Deloitte» που έγινε αποδεκτή από τη Διοίκηση και έχει δημοσιευθεί κατ’ άρθρο 9 παρ. 4 και 6 ,σε συνδυασμό με άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, το οποίο αποτελεί αντικείμενο εισφοράς σε είδος από την ΔΕΗ ΑΕ στην Εταιρεία, με ισόποση αναγνώριση μετοχικού κεφαλαίου.

 • Μεταγενέστερα η συμμετοχή λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ως Κοινοπραξία κατά την έννοια του ΔΠΧΑ 11 – “Από κοινού συμφωνίες”, με την Εταιρεία να αναγνωρίζει στα αποτελέσματα και τα λοιπά συνολικά έσοδά της την αναλογία της (51%) επί των καθαρών κερδών και λοιπών συνολικών εσόδων της συμμετοχής, αντίστοιχα.
 • Η διαφορά ανάμεσα στην εύλογη αξία και τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων της συμμετοχής κατά την αρχική αναγνώριση, δεν κατανέμεται σε περιουσιακά στοιχεία της συμμετοχής και συνεπώς δεν αποσβένεται αλλά ελέγχεται για ενδείξεις απομείωσης .

Συνοπτικά η αρχική αναγνώριση της συμμετοχής υπολογίστηκε ως εξής:

 • Εύλογη αξία συμμετοχής στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε 491.770.000
 • Λογιστική αξία ιδίων κεφαλαίων ΑΔΜΗΕ την 31/03/2017 912.701
 • Αναλογία Εταιρείας (51%) 465.478.000
 • Υπερβάλλον τίμημα που δεν κατανέμεται σε περιουσιακά στοιχεία 26.292.000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

 • ΤΙΜΗ: 1,4880 ευρώ
 • Κ/φση: 345,2 εκατ. ευρώ
 • Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 547,9 εκατ. ευρώ (30.9)
 • P/bv: 0,63
 • ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 5,8%

Για την χρήση του 2019, η συνολική διανομή μερίσματος αναμένεται να ανέλθει περίπου στο 0,087 ευρώ ανά μετοχή (έναντι προηγούμενης εκτίμησης 0,07 ευρώ ανά μετοχή) λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με το μέγιστο ύψος του διανεμόμενου  προμερίσματος.

Διάστημα Ελάχιστη Μέγιστη %
7 ημερών 1,460 1,550 -4,12
30 ημερών 1,460 1,616 -7,92
3 μηνών 1,460 1,670 -5,70
6 μηνών 1,460 1,760 -15,36
12 μηνών 1,460 2,280 -28,80

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. στο 9μηνο ανήλθαν σε 29,2 εκατ. ευρώ και τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,126 ευρώ.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 ανέρχονταν στα 6,0 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό έχει τοποθετηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, που προσφέρει μέση απόδοση 3,1%. Υπενθυμίζεται ότι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. δεν έχει χρέος.

Image result for αδμηε συμμετοχων


ΑΝ-αλήτης- ΑΔΜΗΕ, σχόλιο: Μια σταθερή αξία, η οποία διαπραγματεύεται σημαντικά χαμηλότερα της καθαρής της θέσης και προσφέρει και μια εξαιρετική μερισματική απόδοση άνω του 5%. Απαραίτητο συστατικό σε χαρτοφυλάκια υψηλής μερισματικής απόδοσης. (Ρ/Ε18: 10, p/bv 0,67)

Events & Activity
 • ADMIE:ATH price reached a new 52-week low of 1.46 at 15:03 GMT
 • ADMIE:ATH price reached a new 52-week low of 1.47 at 15:36 GMT
 • ADMIE:ATH price reached a new 52-week low of 1.50 at 10:31 GMT
 • ADMIE:ATH price reached a new 52-week low of 1.51 at 13:26 GMT
 • ADMIE:ATH price moved over -1.17% to 1.52 
 • ADMIE:ATH trading volume exceeds daily average by +15.14% 

Key statistics

 • On Friday, ADMIE:ATH closed at 1.4900, 1.92% above its 52-week low of 1.4600, set on Jan 18, 2019.
 • 52-week range: 1,4600 Jan 18 2019   και 2,2800   Jan 25 2018
Print Friendly, PDF & Email