Μειωμένες οι πωλήσεις του Ομίλου Βιοκαρπέτ το 2020

Σε 123,24 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι καθαρές πωλήσεις του Ομίλου Βιοκαρπέτ κατά την χρήση του 2020 έναντι 125,75 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 2,00%.

Οι εξαγωγές του Ομίλου ανήλθαν κατά την χρήση του 2020 σε 68,80 εκατ. ευρώ έναντι 71,38 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2019, μειωμένες κατά κατά 3,61%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 55,82% του συνολικού τζίρου.

Οι πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας ανήλθαν κατά την χρήση 2020 σε 54,45 εκατ. ευρώ έναντι 54,38 εκατ. ευρώ το 2019, παραμένοντας αμετάβλητες.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά την χρήση 2020 σε 9,66 εκατ. ευρώ, έναντι 9,53 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση 2019, αυξημένα κατά 1,35%. Ο Όμιλος παρουσίασε για την χρήση 2020 κέρδη προ φόρων 0,76 εκατ. ευρώ έναντι 1,96 εκατ. ευρώ για την χρήση 2019. Επίσης, παρουσίασε ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους 0,24 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,27 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή χρήση.

Οι καθαρές πωλήσεις την μητρικής εταιρείας ανήλθαν κατά την χρήση του 2020 σε 6,25 εκατ. ευρώ έναντι 7,47 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2019.

Τα κέρδη της μητρικής εταιρείας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA), ανήλθαν σε 1,24 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,02 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2019.

Οι ζημίες της μητρικής εταιρίας προ φόρων για την χρήση 2020 ανήλθαν σε 0,65 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,49 εκατ. ευρώ την χρήση 2019. Οι ζημίες μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε 0,76 εκατ. ευρώ κατά την χρήση του 2020, έναντι 0,88 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση 2019.