Με σημαντικές νέες ρυθμίσεις ψηφίστηκε ο νέος νόμος για το Συνεγγυητικό

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο των Οικονομικών επεξεργάστηκε τον νέο νόμο για το Συνεγγυητικό και κατέληξε να προτείνει σημαντικές νέες ρυθμίσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται σ’ αυτόν, ο οποίος ψηφίστηκε σήμερα από την ολομέλεια της Βουλής. Με τις νέες διατάξεις το Συνεγγυητικό εκσυγχρονίζεται και αποκτά διαδικασίες οι οποίες προάγουν την διαφάνεια και θεσπίζουν ένα πιο αυστηρό ελεγκτικό πλαίσιο.Τον νέο νόμο επεξεργάστηκε σχετική νομοπαρασκευαστική επιτροπή υπό την κα Ελένη Βρέντζου ενώ η τελική του επεξεργασία έγινε από τον ΓΓ του Υπουργείου των Οικονομικών κο Νίκο Κουλοχέρη και το νομικό επιτελείο του Υπουργείου. Σημαντικές υπήρξαν και οι γνωματεύσεις της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων για θέματα σχετικά με το Συνεγγυητικό.

Ο εισηγητής του νέου νόμου βουλευτής Ρεθύμνου κος Γιάννης Κεφαλογιάννης τόνισε ότι μέχρι σήμερα το Συνεγγυητικό λειτουργούσε με έναν αναχρονιστικότρόπο και με τον νόμο αυτό η κυβέρνηση το εκσυγχρονίζει, μετάκαι από διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς.

Με τον νέο νόμου ποχρεώνεται το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών να συντάσσει πλέον και να δημοσιοποιεί τις Οικονομικές του Καταστάσεις με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και όχι με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για πολύ μικρές οντότητες τα οποία εφάρμοζε μέχρι σήμερα.

Με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και με την θεσμοθέτηση Επιτροπής Ελέγχου στο Συνεγγυητικό εφαρμόζεται ένα πιο αυστηρό και σύγχρονο πλαίσιο αναφοράς και ελέγχων γεγονός που έπρεπε να υπάρχει εδώ και χρόνια λόγω του εξασφαλιστικού του σκοπού ο οποίος συνίσταται στην εξασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των επενδυτών στην Ελλάδα.

Με τον νέο νόμο το Συνεγγυητικό θα εποπτεύεται πλέον από τις υπηρεσίες του Υπουργείου των Οικονομικών. Το Υπουργείο των Οικονομικών συμμετέχει και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού.

Εισάγεται επίσης η υποχρέωση του Συνεγγυητικού να συντάξει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και να καταγράψει και να δημοσιοποιήσει τις διαδικασίες που ακολουθεί, να συντάσσει προϋπολογισμούς καθώς και να αφαιρεί κάθε έτος τις ζημίες του από τις μερίδες των μελών του. Επίσης το Συνεγγυητικό οφείλει να υπολογίζει τα ποσά που θα αποδίδει στα μέλη που αποχωρούν αφαιρώντας από τις μερίδες τους την αναλογία τους στα οικονομικά του αποτελέσματα και όχι στις αποζημιώσεις που έχει καταβάλλει σε επενδυτές που ίσχυε μέχρι σήμερα.