Με 41,5% η Amerra στην Περσεύς, μετά τη συμφωνία Νηρέα – Σελόντα

Στο 41,5% ανέρχεται το ποσοστό της Amerra στην Περσεύς, μετά τη συμφωνία Νηρέα – Σελόντα.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η Περσεύς,  σε συνέχεια της από 27.11.2019 γνωστοποιήσεως που έλαβε από τον κ. Craig Tashjian και την εταιρία Tashjian Capital LLC, ανακοίνωσε τις ακόλουθες μεταβολές στο μετοχικό της κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου που παρέχουν οι μετοχές της:
α) ο κ. Craig Tashjian ελέγχει την εταιρία Tashjian Capital LLC, η οποία ελέγχει την εταιρία AMERRA Capital Management GP, LLC, η οποία ελέγχει την εταιρία AMERRA Capital Management LP, η οποία με τη σειρά της ελέγχει την εταιρία AMERRA Capital Management LLC και, ως εκ τούτου, ασκεί τα δικαιώματα ψήφου των επενδυτικών σχημάτων (funds) Perseus Multi Seafood, LLC, Perseus ΡΕ Seafood, LLC, Perseus Co­lnvest Seafood, LLC, Perseus Advantage Seafood, LLC, Perseus KRS ΡΕ Seafood, LLC, Perseus Redwood Seafood, LLC and Perseus Co-lnvest ΙΙ Seafood, LLC (από κοινού: τα “Funds”), τα οποία κατέχουν από κοινού συνολικώς ποσοστό 53,12% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Andromeda Seafood Sociedad Limitada (‘Άndromeda Seafood”), με αποτέλεσμα η Αndromeda Seafood να ελέγχεται από τις ανωτέρω ελεγχόμενες από τον κ. Craig Tashjian επιχειρήσεις.
β) Στις 27.11.2019 η Andromeda Seafood απέκτησε 195,460,008 μετοχές της ΣελόνταΣΕΛΟ 0,00%, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 79,62% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της.
Η εταιρία Σελόντα κατέχει, ως άμεσος μέτοχος, 7.127.656 των μετοχών της Εταιρίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 41,50% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της.
2.  Κατ’ ακολουθία, ο κ. Craig Tashjian και οι κατά τα ανωτέρω ελεγχόμενες από αυτόν εταιρίες κατέχουν 7.127.656 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 41,50% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.