Μαθιός Πυρίμαχα: Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

H εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε. στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021:

– Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των ετησίων οικονομικών στοιχείων χρήσης 2020 (1.1.2020-31.12.2020 που συνετάγησαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΔΠΧΑ: Παρασκευή  30 Απριλίου 2021.

– Η Εταιρία διευκρινίζει ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις 2020 θα αναρτηθούν και  στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.mathios.com).

– Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων : Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την μη διανομή οιουδήποτε ποσού μερίσματος.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα μα τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.