MIG- απολογισμός 6μήνου: Χαίρε βάθος απύθμενο- Πέφτει μεγάλη παραπληροφόρηση

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής 162.750.000 από 239.068.000 ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΥΠΟΨΗ…
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 156.225.000 από 111.099.000
  • Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 318.975.000 από 350.167.000
  • ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ…
  • ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΤΡΑΝΕ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ, όχι της εταιρείας. Για να ξέρουμε, τι λέμε αλλά και τι γράφουμε…

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ… 

Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) της MIG: H αξία κατά την ημερομηνία της περιόδου αναφοράς του συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων της δια τον αριθμό των μετοχών της.
Καθαρή Αξία Ενεργητικού της MIG ανά μετοχή 30/06/2018  και  31/12/2017
Ίδια Κεφάλαια: 540.473.000   από  574.062.000
Αριθμός μετοχών: 939.510.748 από 939.510.748
Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) ανά μετοχή 0,5800!!!!!!!!!!!!! από  0,6100!!!!!!!!!!!!!!!!

ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΑΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΟΧΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ!!!!

  • ΠΕΦΤΕΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗ

Κύκλος Εργασιών: Οι πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στο ποσό των € 441,2 εκ.καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 8,0% σε σχέση με πωλήσεις ύψους € 408,6 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Όλοι οι λειτουργικοί τομείς του Ομίλου κατέγραψαν άνοδο στις πωλήσεις (μη συμπεριλαμβανομένων των διεταιρικών συναλλαγών) και ειδικότερα: τομέας Μεταφορών +17,5%, τομέας Πληροφορικής και Τεχνολογίας +16,2%, τομέας Εταιρειών Ιδιωτικών Κεφαλαίων +10,8% και τομέας Τροφίμων και Γαλακτοκομικών +3,7%.
__________
EBITDA: Aπό συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στο ποσό των € 32,7 εκ. σε σύγκριση με € 18,9 εκ. για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Tα λειτουργικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2018 περιλαμβάνουν κέρδος € 12,8 εκ. από την πώληση πλοίων του ομίλου ATTICA.
___________ 
Κέρδη μετά από φόρους: Οι ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το πρώτο εξάμηνου του 2018 ανήλθαν στο ποσό των € (33,3)
εκ. σε σύγκριση με ζημιά ποσού € (67,1) εκ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο
____________
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες: +1,18 εκατ. από -11,8 εκατ.
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες: -23,16 εκατ. από +30,25 εκατ.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: -22 εκατ. από -18,45 εκατ.
******
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 162,75 εκατ. από 239 εκατ. ευρώ
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 1,29 δισ. από 981 εκατ.
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις:  362,7 από 643,4 εκατ. ευρώ
Ταμειακά διαθέσιμα: 121,9 εκατ. από 126 εκατ.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 1,53 δισ.  από 1,5 δισ. ευρώ
ΔΗΛΑΔΗ ΟΦΕΙΛΕΙ 9,3 φορές τα ίδια της κεφάλαια!!!
******
Συναλλαγές+αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 
Απασχολούμενο προσωπικό στις 30/6: 
ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε , στη τιμή των ευρώ η μετοχή.
ΕΥΡΟΣ 2018:
ΑΠΟΔΟΣΗ 2018:
******
P/E:  
P/BV:
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ:
EV/EBITDA
NETDEBT/EBITDA:

Έμφαση θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 3.1 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφεται το γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 249,9 εκ. και € 101,8 εκ., αντίστοιχα.
Όπως αναφέρεται στην ίδια σημείωση καθώς και στη σημείωση 18 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, η ∆ιοίκηση βρίσκεται σε συζητήσεις για την αναδιάρθρωση λοιπών τραπεζικών υποχρεώσεων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ποσού € 163,3
εκ..
Περαιτέρω, η ∆ιοίκηση έχει προχωρήσει στη σύναψη Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης που καλύπτει την πλειονότητα των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, η οποία ωστόσο προϋποθέτει την τήρηση δεσμεύσεων και τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων με στόχο την ουσιώδη μείωση του συνολικού δανεισμού της Εταιρείας.
Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας. H επιτυχής ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση της επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας. Όπως
αναφέρεται στην ίδια σημείωση, η ∆ιοίκηση έχει προβεί στον σχεδιασμό δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων με βάση την αρχή
της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. Το συμπέρασμά μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Μανόλης Μιχαλιός
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131
GRANT THORNTON
______________________________________
ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ