Live: To διάγγελμα Μητσοτάκη για το lockdown στην Αττική

ÄéÜããåëìá ôïõ ðñùèõðïõñãïý ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç,ãéá ôï ðëÜíï ôçò Üñóçò ôùí ðåñéïñéóôéêþí ìÝôñùí ðïõ åëÞöèçóáí áðü ôçí êõâÝñíçóç,ðñïêåéìÝíïõ íá áíá÷áéôçèåß ç äéáóðïñÜ ôïõ êïñïíïúïý óôçí ÷þñá,Ôñßôç 28 Áðñéëßïõ 2020 (Ã.Ô.ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÐÁÐÁÌÇÔÓÏÓ)

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει με διάγγελμα στον ελληνικό λαό το καθολικό lockdown που εισηγήθηκαν οι ειδικοί στην Αττική.