Λιβάνης: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

Οικονομικό Ημερολόγιο 2019

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων της εταιρείας όσον αφορά στην τακτική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019 σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Tρίτη 30/4/2019

Η Εταιρεία υπενθυμίζει ότι η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.livanis.gr την Τρίτη 30/4/2019

Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: Παρασκευή 28/6/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018. Σε οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω ημερομηνιών η εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.